Úvod do problematiky miešania Nitroxových (EANx) zmesí

Dnes sú Nitroxové zmesi veľmi populárne a používane bežne v rekreačnom potápaní. Aby ste mali predstavu o tom, ako sa dá pripraviť Nitroxova zmes, prinášame Vám tento článok.
UPOZORNENIE: Výpočty v článku uvedené a príklady sú informatívne. Pre správne pochopenie Nitroxu je potrebné úspešne absolvovať jednak kurz Nitrox Diver alebo Advanced Nitrox Diver a pre pochopenie problematiky miešania EANx, je potrebné úspešne absolvovať kurz EANx Gas Blender. Nezabúdajte na to, že všetka používaná výstroj musí byť O2 kompatibilná a miešanie zmesí je možné až po absolvovaní príslušných kurzov.

Výpočet potreby O2 pri plnení do prázdnej fľaše:

Príklad č. 1:
Najjednoduchší výpočet pri miešaní nitroxových zmesí je, keď je potápačská fľaša, ktorú chcete plniť úplne prázdna.

Chceme namiešať Nitroxovú zmes, ktorá ma 32 % kyslíka. Fľaša je prázdna a bude naplnená na pracovný tlak 220 barov.Z tohto jednoduchého výpočtu vidíme, že pri doplnení do prázdnej fľaše musíme najprv naplniť 30,7 barov kyslíka a zvyšok doplnený vzduchom, čiže 189,3 bar.

Výpočet potreby O2 pri plnení do čiastočne plnej fľaše bez zmeny obsahu % O2:

Príklad č. 2:
Samozrejme, že ak Vám zostane vo fľaši nejakých 80 barov zmesi EAN 32% a z dôvodu šetrenia nákladov chcete túto zmes zachovať a doplniť kyslík pričom zmes bude totožná so zmesou, ktorá je tam pôvodne. Pri zachovaní toho istého % kyslíka v zmesi je tiež jednoduché.
Chceme namiešať Nitroxovú zmes, ktorá ma 32 % kyslíka. Vo fľaši zostalo 80 barov EAN 32 a  fľaša bude naplnená na pracovný tlak 220 barov.


Z tohto jednoduchého výpočtu vidíme, že pri doplnení do fľaše, ktorá ma 80 barov EAN 32, musíme doplniť 19,5 barov kyslíka a zvyšok bude doplnený vzduchom, čiže 120,5 bar.

Výpočet finálnej zmesi EAN pri doplnení vzduchom:

Príklad č. 3:
Po ponore Vám zostalo vo fľaši 83 barov EAN 50. Vzhľadom na to, že nemáte so sebou kyslík a jedine čim môžete fľašu doplniť je vzduch, chcete vedieť, aká bude finálna zmes mať percentuálny obsah kyslíka.

Vypočítame:

a)      Koľko je O2 v zmesi, ktorá je vo fľaši:

0,5*83 barov=41,5 barov

b)      Koľko vzduchu je potrebné doplniť, za predpokladu, že vo fľaši zostalo 83 barov a plníme na 220 barov:

220-83=137 barov

c)      Celkové množstvo O2, ktoré je pridané so vzduchu pri plnení

137*0,21=28,77 barov

d)     Výsledná zmes bude mať nasledujúci obsah EAN:


Z uvedeného vyplýva, že ak do EAN 50, ktorá ma 83 barov doplníme 137 barov vzduchu, výsledná zmes bude mať 31,9 % O2 čo je EAN32.