Problematika miešania Nitroxových (EANx) zmesí - pokračovanie

Pretože, niektorí naši čitatelia nás správne upozornili, že článok Úvod do problematiky miešania nitroxových zmesí nie je z pohľady výpočtov kompletný, rozhodli sme sa, že  v nasledujúcom článku Vás oboznámime ako vypočítať potrebu O2 pri plnení do čiastočne plnej fľaše pri zvýšení obsahu % O2 v zmesi a v ďalšom príklade nájdete spôsob výpočtu finálnej zmesi EAN pri doplnení  EAN zmesou.

UPOZORNENIE: Výpočty v článku uvedené a príklady sú informatívne. Pre správne pochopenie Nitroxu je potrebné úspešne absolvovať jednak kurz Nitrox Diver alebo Advanced Nitrox Diver a pre pochopenie problematiky miešania EANx, je potrebné úspešne absolvovať kurz EANx Gas Blender. Nezabúdajte na to, že všetka používaná výstroj musí byť O2 kompatibilná a miešanie zmesí je možné až po absolvovaní príslušných kurzov.

Výpočet potreby O2 pri plnení do čiastočne plnej fľaše a zvýšení obsahu % O2 v zmesi:

Príklad č. 4:
Vo fľaši vám zostalo 90 barov zmesi EAN 32 a z dôvodu šetrenia nákladov chcete túto zmes zachovať a doplniť kyslík pričom zmes bude EAN 50, čo znamená, že zvyšujete aj percentuálny obsah kyslíka vo výslednej zmesi.

Vypočítame:
a)      Celkové množstvo O2 potrebné vo finálnej zmesi
0,5*220=110 barov
b)      Koľko je O2 v zmesi, ktorá je vo fľaši:
0,32*90 barov=28,8 barov
c)      Rozdiel O2, ktoré je potrebné doplniť
110-28,8=81,2 barov
d)     Celkové množstvo, ktoré treba do fľaše doplniť, je
220- 90= 130 barov

e)      Presnú frakciu následne vypočítame:

f)       Množstvo kyslíka, ktoré je potrebné doplniť vypočítame:Z uvedeného vyplýva, že je potrebné doplniť 68,2 barov kyslíka a 61,8 barov vzduchu.

Výpočet finálnej zmesi EAN pri doplnení EAN:

Príklad č. 5:
Aj keď je málo pravdepodobné, že budete dopĺňať EAN zmes nejakou inou EAN zmesou, uvedieme si výpočet. Zostalo nám vo fľaši 122 barov EAN 32. Máme k dispozícii EAN 36, ktorý vieme použiť na plnenie.
 
Vypočítame:
a)      Koľko je O2 v zmesi, ktorá je vo fľaši:
0,32*122 barov=39,04 barov
b)      Koľko vzduchu je potrebné doplniť, za predpokladu, že vo fľaši zostalo 122 barov a plníme na 220 barov:
220-122=98 barov
c)      Celkové množstvo O2, ktoré pridáme pri plnení z EAN36
98*0,36=35,28 barov

d)     Výsledná zmes bude mať nasledujúci obsah EAN:

Z uvedeného vyplýva, že ak do EAN 32, ktorá ma 122 barov doplníme 98 barov EAN 36, výsledná zmes bude mať 33,78 % O2.